fbpx

קרנות נאמנות

מתמחות מנוהלות**

אילים (1A) שקלית מנוהלת

אילים (00) מדדית מנוהלת

 אילים (0A) מדינה ללא מניות

אילים (0A) (!) תיק אג"ח ללא מניות ***

אילים (0A) אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות 

אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים

אילים (00) שקלית ללא מניות

אילים (1B)(!) אג"ח חברות מנוהלת ***

אילים (4B) נבחרת ת"א 125

אילים (4D) מניות חו"ל

מעורבות מנוהלות**

אילים (1B) תיק אג"ח + 10%

אילים(1B)א10/90 

אילים (2B) אג"ח + 15%

אילים (2B) תיק אג"ח + 20%

אילים (2B) תיק אג"ח + 30%

אילים (2A)י 20/80 תיק עד 3 שנים

חסכון מנוהלות**

אילים (0D) חסכון דולרי

אילים (0A) חסכון שקלי עד שנתיים

קרנות עוקבות בנקים**

אילים (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

אילים (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

אילים (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט

אילים (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט

אילים (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

קרנות MA**

אילים  (MA 50/50 (3A


גילוי נאות

יובהר כי הנתונים המוצגים על ידי לחיצה על שמות הקרנות לעיל, מונפקים ע"י הבורסה לניירות ערך  ומתעדכנים על ידה אחת לחודש לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות בכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, אשר פורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה להלן.

***(!) – סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן)^ או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: 

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן., 

שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).,

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).

^ "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה"- איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- BBB) ׁBBB מינוס) או מדירוג מקביל לו.

הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי בראשונה בלבד^^.

^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי, אשר נכנס לתוקף ב- 28.08.18 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו התאגיד הבנקאי עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה, או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

אין בתשואת הקרן ו/או בדירוג העבר של הקרנות כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג דומה בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת.

אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן.

רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על דוח שנתי בתוקף והדיווחים המיידים בלבד.

אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע.

הקרנות היינן פטורות.

** לתשומת הלב, הקרנות מחולקות ל- 5 קבוצות פנימיות: מתמחות מנוהלות, מעורבות מנוהלות, חסכון מנוהלות,עוקבת בנקים ו-MA, אין הכוונה לקטגוריות אליהן משויכות הקרנות. על מנת לדעת לאיזו קטגוריה שייכת כל קרן יש ללחוץ על שם הקרן (הקטגוריה של כל קרן תופיע תחת העמודה שנקראת "סיווג הקרן").

ט.ל.ח

מקרא פרופיל חשיפה

לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007:

ערך   בפרופיל החשיפה

דרגת   חשיפה

0

ללא חשיפה

1

עד 10 אחוזים

2

עד 30 אחוזים

3

עד 50 אחוזים

4

עד 120 אחוזים

5

עד 200 אחוזים

6

מעל 200 אחוזים

להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007:

ערך   הקרן בפרופיל החשיפה

דרגת   חשיפה

0

ללא חשיפה

A

עד 10 אחוזים

B

עד 30 אחוזים

C

עד 50 אחוזים

D

עד 120 אחוזים

E

עד 200 אחוזים

F

מעל 200 אחוזים

לשם דוגמא: אילים (4D) מניות ערך חו"ל
הערך 4 – מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות.
הערך D – מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למטבע חוץ.